Project Digitale Televisie voor Casema

Situatieschets:
Na een aantal jaren voorbereiding en velerlei participaties in internationale samenwerkingsverbanden werd door de directie van Casema besloten invulling te gaan geven aan de strategie en realisatie van Digitale Televisie in hun verzorgingsgebied.

Gekozen aanpak
De opdracht omvatte het definiëren, creëren en kunnen beheren van alle technische en bestuurlijke onderdelen van een compleet nieuw product; Digitale Televisie. Zoals gewoonlijk bij de realisatie en introductie van vele nieuwe diensten zijn er onderdelen die een pioniersmentaliteit vragen. De eerste actie was het opzetten van een multidisciplinair en flexibel projectteam. Phaistos was verantwoordelijk voor de samenstelling van dit projectteam.

Tijdens de uitvoering heeft Phaistos binnen het projectteam invulling gegeven aan de technisch-bestuurlijke elementen op een zowel tactisch als operationeel niveau. Dit uitte zich voornamelijk in de definiëring van de projectdoelstellingen, advisering op het gebied van technische implementaties en projectmanagement activiteiten. In de overgangfase van project naar lijnorganisatie heeft Phaistos de opdrachtgever ondersteuning geboden door interim-management taken te vervullen.

Resultaat
Naast de door het projectteam uitgevoerde activiteiten is het om een dergelijke omvangrijke opdracht te volbrengen, belangrijk samenwerkingsverbanden aan te gaan. Naast partnerships met bestaande organisatieonderdelen, zijn er vanwege het innovatieve karakter ook partnerships met nationale en internationale leveranciers aangegaan. Met name op het vlak van software en hardware ontwikkelingen op een specifiek televisie platform.

Tevens is er een partnership gesloten op het gebied van signaaldistributie met andere kabelaars in Nederland. Dit heeft geresulteerd in het eerste operationele Digitale Head End in Nederland, waar het projectteam een substantiële bijdrage aan heeft geleverd.

Evenzo is de bestaande infrastructuur van de kabelmaatschappij geschikt gemaakt voor doorgifte van de nieuwe dienst. Vanwege de nauwe samenhang met de reeds bestaande diensten van de kabeloperator is er in een deelproject ook een “subscriber management system” opgezet.

Dit alles heeft uiteindelijk geresulteerd in een in de bestaande organisatie geïntegreerde operationele dienst “Digitale Televisie”, met 15.000 actieve en betalende klanten en een mogelijke uitgroei naar 800.000 abonnees. Als extra heeft het projectteam zorggedragen voor de in-house ontwikkeling van een aantal management tools en een aantal zelf ontwikkelde OpenTV applicaties.

TERUG NAAR PROJECTEN© 2003 Phaistos :: Design by Imade :: Alle rechten voorbehouden.
Contactgegevens Referenties Verschillende projecten Ons team Het bedrijfsprofiel