Deze website is eigendom van het bedrijf Phaistos. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de website en haar onderdelen door bezoekers. Op onderstaande voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen, kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden. Phaistos geeft geen garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site.

Phaistos streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates. Te allen tijde heeft Phaistos het recht de exploitatie van de site te beëindigen of aan anderen over te dragen.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze verstrekte informatie, kan Phaistos niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Phaistos aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Phaistos sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze website. Phaistos is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Phaistos geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van Phaistos worden verveelvoudigd.

Mocht Phaistos op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of links dan heeft Phaistos het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Phaistos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Voor Phaistos is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Phaistos volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het gebruik van onderdelen van deze site zal Phaistos bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Phaistos behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen.

Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbondenheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
© 2003 Phaistos :: Design by Imade :: Alle rechten voorbehouden.
Contactgegevens Referenties Verschillende projecten Ons team Het bedrijfsprofiel